MEDLEM

Alle kan bli medlem av foreningen mot å betale den kontingent som blir fastsatt av årsmøtet. Bare medlemmer som har betalt kontingenten for det foregående år er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet. På vanlige møter og på ekstraordinære generalforsamlinger har de stemmerett som har betalt for inneværende år. Medlemmer får 5 % rabatt ved kjøp av kunst i forbindelse med kunstforeningens utstillinger.


Styret består av seks medlemmer og to varamedlemmer som velges av årsmøtet. Valg av leder foretas direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med følgende stillinger: nestleder, kasserer, web-side/informasjonsansvarlig, sekretær for arbeidsåret som løper fra 1. mars til 1. mars. Lederen for den siste perioden skal innkalle til konstituerende styremøte. Det skal skrives referat fra styremøtene. Referatene godkjennes på det påfølgende styremøte. Kassereren fører regnskap etter de retningslinjer som årsmøtet til enhver tid har vedtatt og foretar utbetalinger. Styret skal utarbeide budsjett og legge fram dette og revidert årsregnskap på årsmøtet. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Styret gir i god tid beskjed til valgkomitéen om styremedlemmer hvis valgperiode går ut ved utgangen av valgåret.

BLI MEDLEM

 
 
 
 
Enkel - kr.300 /år
Familie - kr.500 /år
Firma - kr.1000 /år
 
 

Styret i Hardanger Kunstlag 2023


Leiar: Johild Mæland

Kasserar og ansvarleg for facebook: Siri Kvalfoss

Styremdelem: Jan Gunnar Strand

Tone Tveito Eidnes

Hildegunn Jordal


Vara: Kjell-Erik Ruud

Nettansvarleg: Iben Mansfeld